Engagementsverklaring

Doelstelling van het traject naar een Vlaamse energievisie

Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen vooruit zetten om het energiesysteem koolstofarmer te maken. Dat is nodig om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te realiseren. Het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs en de uitwerking van een governancemodel voor het EU-beleidskader 2030 voor energie en klimaat, geven duidelijke richtlijnen aan voor een toekomstige energietransitie. De energie-efficiëntie moet fors verbeteren, het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening moet sterk verhogen en de energievoorziening moet gegarandeerd zijn. 

De energiefactuur moet betaalbaar blijven voor alle gezinnen en competitief voor bedrijven. De transitie naar een koolstofarmer, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem kan maar lukken als er massaal, gericht en kostenbewust geïnvesteerd wordt in o.a. energie- en gebouweninfrastructuur, slimme oplossingen worden gevonden voor de diverse uitdagingen, alle betrokkenen samenwerken en het draagvlak voor de transitie behouden blijft. Om de energietransitie te laten lukken zijn een lange termijnvisie, stevige beleidsonderbouwing, meer samenwerking en vooral acties op het terrein noodzakelijk.

Algemene uitgangspunten van de Vlaamse energievisie

    •    Vlaanderen blijft volop inzetten op energie-efficiëntie. Zowel de huishoudens, KMO’s, grote industrie als de overheid doen een inspanning, de niet-verbruikte kWh is nog steeds de goedkoopste en de groenste.
    •    Vlaanderen zet volop in op hernieuwbare energie. Technologieën zoals zon, wind en warmte blijven hun rol spelen voor en na 2020.
    •    Nieuwe technologieën voor hernieuwbare productie worden onderzocht en gestimuleerd.
    •    Vlaanderen zal  een slim net en slimme meters uitrollen. 
    •    Er wordt onderzocht welke rol centrale en decentrale opslag in de toekomst kan of moet spelen.
    •    Een mogelijke ondersteuning voor het energiebeleid zal tijdelijk en kosten-efficiënt zijn.
    •    Het Vlaamse energiebeleid is erop gericht energiearmoede te vermijden.
    •    De energietransitie moet ervoor zorgen dat onze bedrijven competitief blijven.
    •    Het energiebeleid in Vlaanderen zorgt voor een stabiel kader waarin bestaande en nieuwe technologieën zich optimaal kunnen ontwikkelen.
    •    De energietransitie moet het product zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.

Engagementen van de betrokken partners

  1. Alle partners verlenen hun actieve en constructieve medewerking aan minstens één, maar liefst meerdere, werkgroepen die moeten leiden tot een concreet actieplan voor de energietransitie.
  2. Elke partner voorziet een beschikbare inhoudelijke capaciteit en competenties tijdens de totstandkoming van de Vlaamse energievisie.
  3. Bij de implementatie van de actieplannen verleent elke partner zijn actieve medewerking.

Ondergetekenden, en de organisaties die zij vertegenwoordigen, onderschrijven de vooropgestelde doelstelling, uitgangspunten en engagementen.

stroomversnelling